Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego dlaBelfra!

 1. Sklep internetowy www.dlabelfra.com.pl jest prowadzony pod adresem www.dlabelfra.com.pl/sklep przez Annę Krupanek z siedzibą w Krokowej, ul. Ogrodowa 10. NIP: 6431748893, REGON: 386470465, telefon kontaktowy: +48 533 507 580, e:mail anna.krupanek@dlabelfra.com.pl

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

 1. Sklep Internetowy www.dlabelfra.com.pl – prowadzony przez Annę Krupanek (zwaną dalej właścicielem). Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.dlabelfra.com.pl/sklep
 2. Produkty i Usługi oferowane w Sklepie Internetowym dostępne są na podstronie Sklep oraz Szkolenia.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego dlabelfra.com.pl
 4. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego dlabelfra.com.pl, w której widoczne są wybrane przez klienta produkty lub usługi do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów/usług, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 5. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dlabelfra.com.pl, składania zamówień na produkty lub usługi dostępne w Sklepie Internetowym dlabelfra.com.pl dostarczania zamówionych Produktów lub Usług klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży Produktów lub Usług, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Właściciel w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego dlabelfra.com.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego dlabelfra.com.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego dlabelfra.com.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty lub usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego dlabelfra.com.pl również nie wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 4. Sprzedaż produktów cyfrowych z asortymentu Sklep Internetowego dlabelfra.com.pl mogą odbywać się na terytorium Polski oraz innych państw, a sprzedaż i dostawa produktów fizycznych z asortymentu Sklep Internetowego dlabelfra.com.pl mogą odbywać się na terytorium Polski.

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dlaBelfra!

 1. Klient składa zamówienie w Sklepie dlabelfra.com.pl poprzez wypełnienie formularza, a następnie dokonując akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego dlabelfra.com.pl oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Na stronie  dlabelfra.com.pl/koszyk umowy zawierane są w języku polskim. Stroną umowy jest Anna Krupanek dlaBelfra! której dane adresowe zostały podane na wstępie do Regulaminu.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego z asortymentu Sklep Internetowego dlabelfra.com.pl mogą odbywać się na terytorium Polski mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu mailowego: anna.krupanek@dlbelfra.com.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
 4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§3 Informacje o produktach i usługach

 1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.dlabelfra.com.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów i usług wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.dlabelfra.com.pl są cenami końcowymi to znaczy, iż zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Obowiązują ceny z
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§4 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty i usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.dlabelfra.com.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. a) wybrać liczbę sztuk każdego produktu i/lub usługi będących przedmiotem zamówienia;
  1. b) wybrać sposób dostawy (o ile dostępny jest więcej niż jeden) – dotyczy wyłącznie zakupu produktów; produkty cyfrowe dostępne są od razu po opłaceniu zamówienia, usługi szkoleniowe i warsztatowe realizowane są w miejscu wskazanym w opisie, w tym w drodze on-line lub na terenie obiektu wskazanego przez Klienta);
  1. c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, wraz z numerem telefonu oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;
  1. d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  1. e) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”;
 3. Przed złożeniem zamówienia na usługę szkoleniową lub warsztatową realizowaną na terenie obiektu wskazanego przez Klienta, należy ustalić ze Sklepem Internetowym www.dlabelfra.com.pl termin realizacji zakupywanej usługi. Klient dokonuje ustalenia terminu mailowo na adres anna.krupanek@dlabelfra.com.pl. Ustalenia mailowe są wiążące dla obu stron. Ich ewentualna zmiana jest możliwa wyłącznie przy zachowaniu formy pisemnej oraz użyciu tych samych adresów mailowych, z wykorzystaniem których dokonano pierwotnego ustalenia termu świadczenia usługi.
 4. Kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”, a następnie jego opłacenie powoduje złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów znajdujących się w koszyku. Klient, po dokonaniu zamówienia, otrzyma unikalny odnośnik (potwierdzenie zamówienia), który zawiera informację z podsumowaniem i statusem zamówienia w Sklepie Internetowym www.dlabelfra.com.pl. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku certyfikowanych kursów on-line po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje oprócz potwierdzenia zamówienia także link aktywacyjny do kursu. Dostęp do kursu jest ważny przez jeden rok od dnia jego aktywacji.
 6. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 7. Zamówione produkty zostaną wysłane do Klienta po opłaceniu zamówienia oraz kosztów dostawy. Link aktywacyjny do kursu on-line zostanie wysłany do Klienta po opłaceniu zamówienia.
 8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Zapłatę należy dokonać przed wysłaniem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem przez podmiot realizujący płatności (przelewy24.pl). Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. Do czasu dokonania płatności złożone przez Klienta zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku jest niewiążące. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.

§6 Czas realizacji zamówień

 1. W przypadku produktów fizycznych została umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.dlabelfra.com.pl przedstawiającej dany produkt informacja o liczbie dni roboczych, tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. W przypadku produktów cyfrowych i kursów on-line- wysłanie linku aktywacyjnego do kursu następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.dlabelfra.com.pl potwierdzenia opłacenia przez Klienta zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Paczkomatu Inpost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Produkty składające się na przedmiot zamówienia mogą być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub za pomocą Paczkomatu Inpost do punktu wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia.
 3. Link aktywacyjny do kursu on-line wysyłany jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy produktów z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 5. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia przez Klienta i zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z § 10 Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient zostanie powiadomiony o stanie zamówienia z prośbą o decyzję o sposobie jego realizacji. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo:
  1. częściowej realizacji – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
  2. anulowania całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w § 10 Regulaminu;
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów lub usług. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§7 Warunki reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie, jak również co do przebiegu realizacji zamówienia należy składać pod adresem: anna.krupanek@dlabelfra.com.pl.
 2. W niektórych przypadkach Właściciel może poprosić o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Właścicielowi za nabycie danego produktu.
 5. Właściciel informuje jednocześnie, iż przysługuje Klientom możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

§8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, a w przypadku produktów cyfrowych i kursów on-line, link aktywacyjny nie został jeszcze wysłany na adres skrzynki e-mail Klienta, lub jeśli do daty świadczenia zakupionej usługi pozostało co najmniej 5 dni roboczych, kontaktując się na adres mailowy: anna.krupanek@dlabelfra.com.pl.
 2. W przypadku nabycia produktów w Sklepie Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu.
 3. W przypadku produktów cyfrowych oraz kursów on-line Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, użyje przesłanego na jego adres poczty elektronicznej linku aktywacyjnego w ten sposób, że uruchomi kurs. Uruchomienie linku aktywacyjnego przez Klienta oznacza rozpoczęcie przez Sklep spełniania świadczenia w postaci kursu on-line za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep tj. Właściciela Annę Krupanek z siedzibą w Krokowej przy ul. Ogrodowej 10, 84-110 Krokowa, adres korespondencyjny: Anna Krupanek ul. Ogrodowa 10, 84-110 Krokowa o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie należy wysłać na adres korespondencyjny lub e-mail: anna.krupanek@dlabelfra.com.pl.
 5. Klient może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Jeśli Klient skorzysta z tej możliwości, zostanie przesłana niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia Klienta. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy Właściciel ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie z Klientem uzgodniony inny środek płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Właściciel może odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został do wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 9. Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. W przypadku chęci odstąpienia od umowy, można wypełnić niniejszy formularz.

  Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() Data zawarcia umowy()/odbioru() Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data () niepotrzebne skreślić

§9 Zwrot należności Klientom

 1. Zwrot należności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej.

§10 Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

Właściciel zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych Właściciel ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.2018 poz. 1025 ze zm.).

§11 Dane osobowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.dlabelfra.com.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w formularzu zamówienia jest Anna Krupanek, ul. Ogrodowa 10, 84-110 Krokowa zwana dalej: „Administratorem”. Klient może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: anna.krupanek@dlabelfra.com.pl lub telefonując pod numer: +48 533 507 580
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, w tym wystawienia certyfikatu za odbycie kursu on-line oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji); wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej); wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta lub osób trzecich); marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).
 5. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa prawo telekomunikacyjne – w szczególności dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych; zgoda – w sytuacjach gdy Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.
 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią), Administrator informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta.
 7. Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Administrator informuje, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Klientowi oraz osobom upoważnionym przez Klienta; upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą oraz pośredniczącym w płatnościach (banki, instytucje płatnicze), podmiotą prowadzącym działalność pocztową lub kurierską); stronom trzecim – w przypadku korzystania przez Administratora z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością); organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez następujący okres:
  1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
  2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
  3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie dziesięciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
  4. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
  5. poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Klienta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać danych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 11. W przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Klienta, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 14. W oparciu o dane osobowe Klienta Administrator nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 15. Więcej informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdziesz w Polityce prywatności znajdującej się pod następującym linkiem: https://dlabelfra.com.pl/politykaprywatnosci.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach i usługach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego dlaBelfra! nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Właściciel dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego dlaBelfra! były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego dlaBelfra! w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego dlaBelfra!.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
 6. Wszystkie nazwy produktów i usług zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego dlaBelfra! używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym www.dlabelfra.com.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. Więcej na ten temat w Polityce prywatności.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.dlabelfra.com.pl. korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego www.dlabelfraa.com.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej na ten temat w Polityce Prywatności.
 9. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela, nie krótszym jednak niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.dlabelfra.com.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.